Algemene voorwaarden

EXTENSO                   Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle door ons gedane offertes en op elke met ons afgesloten overeenkomst zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk als wij daarin schriftelijk hebben toegestemd. Indien de opdrachtgever een opdracht plaatst, doet hij daarbij impliciet afstand van de door hem eventuele gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, voorzover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Bestellingen en werkopdrachten zijn pas door ons geaccepteerd, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, of zijn uitgevoerd.
 3. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste opdrachten gelden eerst, als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Desgewenst kan door ons bij elke overeenkomst c.q. opdracht een bankgarantie en/of vooruitbetaling van de opdrachtgeven worden gevorderd.

 

Artikel 3. Prijzen.

Prijzen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

De prijs, zoals vermeld in de orderbevestiging, is geldend.

Alle partijen zijn exclusief btw en inclusief invoerrechten. Bij een order van € 500,- of meer zijn alle prijzen inclusief verzendkosten, bij een order van minder dan € 500,- zijn alle prijzen exclusief verzendkosten.

De door ons gehanteerde verkoopprijs is, tenzij anders geoffreerd, gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten, etc. Indien in een of meer de genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen optreden voordat de goederen geleverd zijn, zijn wij gerechtigd de verkoopprijs overeenkomstig aan te passen, ook al zou de wijziging door ons voorzien zijn geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Bij extreme prijsverhogingen zijn wij gerechtigd de opdracht te annuleren, zulks ter onzer beoordeling. Voor leveranties beneden een totaal bedrag van € 500,- per order, kunnen buiten de verzendkosten ook eventuele andere kosten, waaronder behandelingskosten, extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4. Montage.

Mits nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele instel-, montage- en/of installatiewerkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Levering.

 1. Vellen, rollen worden bruto voor netto geleverd, waaronder te verstaan het gewicht van de geleverde producten, inclusief de eerste verpakking en kern.
 2. Wij zijn gerechtigd een uitgevoerde order direct na gereedkomen te factureren en te verzenden; de opdrachtgever is verplicht deze onverwijld in ontvangst te nemen.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht plaatsvindt door aflevering in gedeelten, zal iedere aflevering in gedeelten worden beschouwd als een afzonderlijke transactie.
 4. Indien bij overeengekomen afname van een order in gedeelten binnen een bepaalde tijd de totale orderhoeveelheid niet binnen de tijd is afgenomen, alsook, indien bij overeengekomen van een order in gedeelten zonder dat een bepaalde tijd voor afname van de totale orderhoeveelheid is overeengekomen, de totale orderhoeveelheid niet binnen zes maanden na aflevering van het eerste gedeelte is afgenomen, hebben wij – te onzer keuze – het recht om óf het restant te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, óf de order – voorzover nog niet uitgevoerd – te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6. Klachten.

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of de verrichtingen van de diensten. De opdrachtgever, die het geleverd niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. Niet tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen.

 


Artikel 7. Verpakking.

De door ons geleverde goederen zijn voorzien van een eerste verpakking welke niet aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Heeft de opdrachtgever echter speciale wensen ten aanzien van de verpakking of achten wij het noodzakelijk om een speciale verpakking toe te passen, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk berekend.

 

Artikel 8. Ontvangst.

 1. Het door of namens de vervoerder getekende exemplaar van de vrachtbrief of ander vervoersdocument geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door ons compleet en uiterlijk in goede staat zijn afgeleverd, tenzij een aantekening op het vervoersdocument werd gemaakt.
 2. Het door of namens de opdrachtgever getekende exemplaar van de vrachtbrief, de andere vormen van de ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door de opdrachtgever compleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij een aantekening op de ontvangstbevestiging werd gemaakt.

 

Artikel 9. Risico-overgang.

De goederen zijn vanaf het moment van ontvangst door de opdrachtgever voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10. Opslag.

Indien door de opdrachtgever bestelde goederen en/of grondstoffen, bestemd voor de fabrikage daarvan, op verzoek van de opdrachtgever door ons opgeslagen worden dan wel wij door nalatigheid van de opdrachtgever genoodzaakt zijn voornoemde goederen en/of grondstoffen op te slaan, dan zijn de voornoemde goederen en/of grondstoffen voor rekening en risico van de opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsachteruitgang. Wij zijn dan gerechtigd om vanaf de overeengekomen leveringsdatum de dan geldende opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Retourzendingen.

Retourzendingen waaromtrent van te voren geen overleg met ons heeft plaatsgevonden, worden door ons niet geaccepteerd.

 

Artikel 12. Afwijkingen.

A. Leveringen worden geacht correct te zijn uitgevoerd, indien de bestelde goederen een afwijking van hetgeen overeengekomen, zowel naar boven als naar beneden, vertonen van niet meer dan:

  1. Dikte en gramgewicht per vierkante meter:
   1. Papier beneden 40 gram: 8%
   2. Papier van 40 tot 180 gram: 5%
   3. Karton boven 180 gram: 4%
   4. Aluminiumfolie en -band: 8%
   5. Kunststoffilms: 10%
   6. Samengestelde materialen en/of geparafineerd/gecoat/bedrukt/gelakt: 10%
  2. Formaat:
   1. Vellen:
    • In breedte: 2 mm.
    • In lengte: 3 mm.
   2. Rollen:
    • In breedte 0,50 met een minimum van 3 mm.
    • In lengte 3% met een minimum van 10 m.
    • In diameter 3 cm m.u.v. restrollen.
    • In asgat 2 mm.
   3. Zakken:
    • In breedte 3 mm.
    • In lengte 15 mm.
  3. Hoeveelheid:
   1. Gewicht:
    • Minder dan 500 kg: 30%
    • 500-1500 kg: 20%
    • 1500-3000 kg: 15%
    • 3000 kg en meer: 10%
   2. Vierkante meters:
    • Minder dan 10.000 m²: 30%
    • 10.000 – 30.000 m²: 20%
    • 30.000 – 60.000 m²: 15%
    • 60.000 m² en meer: 10%
     (strekkende meters en vellen te herleiden tot m²)
   3. Stuks:
    • Minder dan 50.000 stuks: 15%
    • 50.000 – 250.000 stuks: 15%
    • 250.000 stuks en meer: 15%

B. Indien maxima of minima zijn overeengekomen is een dubbele, in lid a. van dit artikel genoemde, afwijking toegestaan.

C. Indien de uitvoering van een order plaatsvindt door aflevering in gedeelten, dient ter bepaling van de toelaatbaarheid van de afwijking de uitvoering van de order in zijn geheel in aanmerking genomen te worden.

D. Wij zijn gerechtigd voor een toegestane meer- of minderlevering de koopsom respectievelijk te verhogen of te verlagen.

 

Artikel 13. Betaling.

Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Kortingen worden niet verleend. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aftrek of compensatie toe te passen wegens een eventuele tegenvordering op ons.

De opdrachtgever zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn, bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval bovendien al hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen zullen hebben terstond geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij net stipte betaling en wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling Is aangevraagd of zijn onder-curatele-stelling is aangevraagd, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of in liquidatie treedt. Wanneer betaling van de toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, zin wij gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding van 1,5% per maand over het totale bedrag der rekening te berekenen. Wij zijn voorts gerechtigd om bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken, op de opdrachtgever te verhalen.

De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom plus de vervallen rente, één en ander met een minimum van ad € 250,-, alsmede € 100,- administratiekosten. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, zodra wij onze vordering ter incassering uit handen hebben gegeven.

 

Artikel 14. Eigendomsovergang.

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat de opdrachtgever integraal heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, inclusief de betaling van rente en buitengerechtelijke kosten, zoals omschreven in artikel 13. De opdrachtgever zal mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of titel ook uit zijn bedrijf brengen. Ingeval de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

Wij zijn nimmer gehouden tot enige aansprakelijkheid dan naar onze keuze van herlevering van ondeugdelijke goederen, dan wel vergoeding van de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van ondeugdelijke goederen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld voortvloeiende uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen, stoornissen, etc. of enige andere bedrijfsschade dan ook. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen schade in verband met door ons geleverde goederen of verrichte diensten, indien deze schade het gevolg is van door ons gemaakte fouten of is veroorzaakt door fouten, opzet of grove schuld bij ons in dienst zijnd personeel of aan derden waarvan wij ons bedienen. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door ons aan de opdrachtgever geleverde goederen of door ons verrichte diensten.

 

Artikel 16. Overmacht.

Indien wij ingevolge overmacht verhinderd zijn om (tijdig) te leveren, hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding. Buiten de wettelijke gevallen van overmacht, wordt contractueel als overmacht beschouwd en hiermede gelijkgesteld:

 1. Al de goederen door ons bij een derde besteld moeten worden en deze weigerachtig blijft met de levering.
 2. Werkstaking of uitsluiting in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers.
 3. Als de levering door overheidsbevel of wetsvoorschriften onmogelijk is geworden.
 4. Als de levering onmogelijk is geworden door schuld of opzet van bij ons in dienst zijnde personeel of personen van wiens diensten wij gebruik maken.
 5. Oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernielingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan de machines of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers.

 

Artikel 17. Ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken, dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gebonden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde in het bezit te stellen van de goederen.

 

Artikel 18. Auteursrecht/Industrieel eigendomsrecht.

 1. Het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht op door ons of in meer opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. blijft in ons eigendom. Wij staan er echter niet voor in dat deze ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. een inbreuk maken op een auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden.
 2. Indien de opdrachtgever een door hem of in zijn opdracht vervaardigd ontwerp, tekening, dessins e.d. bij ons in productie geeft, vrijwaart hij ons voor vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten of industriële eigendomsrechten van derden.

 

Artikel 19. Druk- en preegvoorbereiding.

 1. De kosten van druk- en preegvoorbereiding zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk slechts een gedeeltelijke bijdrage van de opdrachtgever in deze kosten is overeengekomen.
 2. Druk- en preegwalsen blijven ons eigendom.
 3. Door de opdrachtgever betaalde cliche’s zijn eigendom van de opdrachtgever en worden op diens verzoek aan hem toegezonden.
 4. Door ons gemaakte ontwerpen, tekeningen en schetsen dienen op ons verzoek onmiddellijk te worden geretourneerd.

 

Artikel 20. Geschillen.

Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen indien het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbanken behoort, in eerste aanleg uitsluitend worden onderworpen aan de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Breda.

 

Artikel 21. Toepasselijk Recht.

Op de door ons onder vigeur van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht toepasselijk.

 

K.v.K. te Breda, 1 mei 1990